Reklamační řád

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka v případě, že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Prevence

 • Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Základní podmínky reklamace

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Zákazník by měl předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

Místo a způsob uplatnění reklamace:

 • Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v prodejně T City Man, Sobotecká 455, Turnov, či zaslat přímo na adresu provozovatele e-shopu.
  Petr Dobrovolný
  Sídliště Jana Patočky 1671
  511 01 Turnov
  Nákup reklamovaného zboží v prodejně T City Man prokazuje zákazník nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. K reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení-paragon, či jiný doložitelný doklad (např. výpis z účtu, výjezd z terminálu či udání přesného dne a místa nákupu) k prokázání skutečnosti, že nákup byl proveden v prodejně či e-shopu T City Man.
 • Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.
  Lhůty pro uplatnění reklamace:

Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, zákazníkovi zůstává původní paragon.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Reklamace

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji.

Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit.

Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, na adresu operátora e-shopu - e-mail t-city-man@email.cz , telefon: 736 728 816, Adresa provozovny: T CITY MAN, Sobotecká 455, Turnov (upozorňujeme, že adresa provozovny neslouží jako poštovní doručovací adresa e-shopu! Na této adrese můžete uplatnit reklamaci osobně!).

Reklamace použitého zboží je možné uplatnit osobně na prodejně T City Man nebo zasláním na adresu provozovatele e-shopu: Petr Dobrovolný, Sídliště Jana Patočky 1671, 511 01 Turnov, e-mail: t-city-man@email.cz, telefon: 736 728 816

Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží Formulář pro uplatnění reklamace, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat:

 • datum dodání zboží
 • název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, číslo objednávky, výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
 • reklamované množství
 • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace
 • kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa)
 • adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dní.

Zboží nelze reklamovat pokud bylo neodborně opravováno či používáno v rozporu s návodem.

Případné spory mezi zákazníkem a naším obchodem je možné řešit i mimosoudně přes Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

Tento reklamační řád vstupuje v platnost 4. 2. 2019